3416/ 21.09.2018

Prezentul Regulament de Ordine Interioară are în vedere funcţionarea Liceului Teologic Romano-Catolic „Hám János”din Satu Mare. Suntem o instituţie de stat, activitatea instructiv-educativă se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare elaborată de M.E.C.T.S., se învaţă pe baza programelor şcolare şi manualelor aprobate, la final elevii susţin examenul de bacalaureat şiîşi pot continua studiile la orice facultate.

Şcoala funcționează sub tutela Episcopatului Romano-Catolic Satu Mare, având în componenţă: nivel preșcolar, nivel primar, cu clasele 1-4, nivel gimnazial cu clasele 5-8, cât şi nivel liceal, clasele 9-12 cu profil teologie şi ştiinţele naturii, nivel învățământ profesional cu  doua profiluri, electronica automatizări, turism și alimentație: bucătar și ospătar. Învățământul profesional funționează pe Str. Mihai Eminescu nr.1, iar grădinița pe Str. Gabriel Georgescu nr.12.

De la înființarea ei, şcoala noastră se dedică formării personalităţii elevilor şi educării lor în spirit religios, urmând pilda lui Hristos. Simbolul şcolii este străvechea monogramă a lui Hristos îmbinându-se cu iniţialele numelui Sfintei Mării, transmiţând actualul înţeles: către Hristos prin Maria. Acest simbol apare pe drapelul, insignele şi actele oficiale ale şcolii. Culorile steagului şcolii sunt alb şi verde, simbolul purităţii şi al speranţei, cu mesajul: conştiinţa curată, sufletul şi trupul pur comportă speranţa viitorului. Acestea sunt idealurile, cărora trebuie să se conformeze atât elevii, cât şi profesorii acestei instituţii.

 

Organizarea activităţii instructiv-educativese bazează pe ideea autonomiei şcolare, în concordanţă cu legislaţia generală referitoare la aceasta. Potrivit acesteia Regulamentul este un document revizuibil.

Directorul unității şcolare pregăteşte varianta definitivă a documentului, ţinând cont de părerea elevilor. În urma avizului favorabil al Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Elevilor, documentul se va supune votului şi avizării Consiliului Profesoral.

Modificarea Regulamentului în vigoare se poate iniţia de către directorul şcolii, corpul profesoral, Consiliul Administrativ, Conducerea Consiliului Elevilor.

Legislaţia/Reglementarea generală se referă la structura anului şcolar, realizarea procesului instructiv-educativ, evaluarea elevilor, încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale, transferul dintr-o instituţie în alta, de la un profil/specializare/calificare la altul, drepturile  şi responsabilităţile elevilor, modalitatea şi posibilitatea acordării premiilor precum şi modalități de sancționare a acestora.

Unitatea de învățămănt se obligă să asigure confidențialitatea informațiilor colectate de la părinți cu respecatrea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație acestor date.

Având în vedere profilul special al şcolii, săptămânal se organizează slujba religioasă obligatorie de către părintele spiritual, la care participă întreaga comunitate şcolară. Pentru învățământul profesional slujba religioasă se organizează în fiecare marți.

 

PROGRAMUL ŞCOLII

Clădirea şcolii este deschisă zilnic de la ora 6.30 până la ora 20.00, de luni până vineri.

Clădirea școlii profesionale este deschisă zilnic de la ora 6.30 până la ora 15.30, de luni până vineri.

În cazul unei înţelegeri prealabile cu directorul şcolii, instituţia va putea fi deschisă  la ore diferite de program  şi în zilele de sâmbătă sau duminică. În cursul săptămânii, de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00 prezenţa  în instituţie a directorului sau a directorului adjunct  este necesară şi obligatorie. Pe perioada vacanţelor instituția funcționează pe baza unui program special care se stabilește de către directorul şcolii şi se comunică atât elevilor, cât şi părinților acestora, dar şi cadrelor didactice. Se asigură serviciul şi pe perioada vacanţelor. Dacă se organizează în incinta şcolii diferite programe  după  orele de curs, profesorul sau persoana organizatoare răspunde de buna desfăşurare a acestora.

 

În cazul în care nici directorul  şi nici adjunctul lui nu se află în instituţie, din motive obiective, se va desemna o persoană din cadrul colectivului profesoral pentru a acţiona în caz de nevoie, preluând temporar atribuţiile acestora. Persoana desemnată va fi  înştiinţată în prealabil, pentru a lua la cunoştinţă.

 

PROGRAMUL  SĂLILOR  SPECIALE

Programul şi regulamentul laboratoarelor şi sălilor speciale se va afişa în sala respectivă. Sălile speciale sunt: sala de sport, sala de informatică, laborator de  limbi străine, cabinet de limbi străine,  biblioteca, laborator de biologie-chimie, laborator de fizică, laborator alimentație publică, laborator electronică – automatizări. În aceste încăperi, elevii vor avea acces doar în prezenţa unui cadru didactic.

 

ORELE DE CURS

Baza activităţii didactice este ora de curs cu durata de 50 minute, ce alternează cu pauze de 10 minute, una de 30 minute la sfârşitul orei a cincea şi o pauză de 5 minute după ora a şasea. Numărul de ore la disciplinele  predate este reglementat de planul educaţional aprobat de Secretariatul de stat al Religiilor şi Ministerul Educaţiei. Elevii salută cadrul didactic care intră / iese de la ora de curs, ridicându-se  în picioare. La sfârşitul pauzei se sună, după care elevii își ocupă locurile în bănci şi  aşteaptă profesorul  în linişte şi ordine. Ora de curs începe şi se sfârşeşte cu rugăciune. Elevul de serviciu dă raportul prin formula stabilită şi anunţă absenţii. Pe parcursul orelor elevii vor avea pe bănci doar materialele şi rechizitele necesare disciplinei respective. Fiecare elev participă activ la oră, nu va deranja in mod deliberat procesul educativ. Dacă elevul are ceva de spus (legat de materie şi ora în curs) se va prezenta ridicându-şi mâna, astfel semnalând profesorului. Nu va întrerupe mersul orei, va aştepta până acesta îi va acorda cuvântul. În caz contrar, pe lângă nepoliteţe se consideră şi abatere prin nerespectarea regulamentului. Elevul de serviciu are datoria de a aerisi sala de curs după fiecare oră. Toţi elevii vor părăsi clasa cu excepţia elevilor de serviciu, care răspund de ordine.

Pe coridoare şi în curtea şcolii elevii vor evita gălăgia, fluieratul şi orice joc care ar periclita siguranţa şi sănătatea lor personală sau a colegilor sau ar putea cauza deteriorarea bunurilor şcolii sau personale. În caz de incendiu copiii vor părăsi clădirea instituţiei respectând ordinea afişată pe culoarele şcolii. La începutul fiecărui an şcolar dirigintele are obligaţia de a prelucra normele de prevenire a incendiilor şi va da citire ordinii de evacuare în caz de incendiu. Aceste măsuri vor fi luate la cunoştinţa de către elevi sub semnătură.

Notarea elevilor se face de la 10 la 1. Nota de trecere este 5, la disciplina religieeste nota 6. Comportamentul elevilor se notează la fel . Scăderea notei la purtare la 7 atrage după sine exmatricularea elevului. Elevii care nu sunt promovaţi la sfârşitul anului şcolar, se vor prezenta la examene de corigenţă în cazul în care rămân corigenţi la 1 sau 2 materii. În caz  de corigenţă la 3 sau mai multe materii, elevii sunt declaraţi repetenţi. Aceşti elevi vor fi sfătuiţi să se transfere la altă instituţie de învăţământ.

 

 

ÎNTÂRZIERI ŞI ABSENŢE

Elevul de serviciu pe şcoală are datoria de a-i înregistra pe cei care întârzie in registrul de la poartă. Elevii care întârzie nemotivat, în mod repetat, vor fi sancţionaţi. La cererea prealabilă în scris a părintelui, dirigintele (în cazul absenţei acestuia directorul sau directorul adjunct) îl poate învoi pe elev de la orele de curs. In cazuri excepţionale (şi în lipsa cererii  scrise) doar directorul sau directorul adjunct pot învoi elevul care doreşte să  părăsească instituţia. Cererile părinţilor pentru o învoire (pe motive bine întemeiate) ce depășește 3 zile , se pot aproba doar de către directorul unităţii şcolare. Dirigintele are dreptul să motiveze elevilor  absenţe de până la 3 zile / semestru în cazul cererii scrise  depusă în prealabil de către părinte.

Profesorul are datoria de a înregistra în catalogul clasei absenţa  la ora de curs a elevilor. Motivarea întârzierii elevului de la oră se va efectua de către profesorul de specialitate. Absenţele elevilor se vor totaliza lunar şi se vor înregistra în rubrica corespunzătoare de către dirigintele profesor, motivându-se după caz. Elevul poate absenta de la ora de curs doar din motive obiective bine întemeiate. Părintele are obligaţia şi în acest caz să înștiințeze dirigintele. În caz contrar, dirigintele are obligaţia ca după 3 zile de absenţe neanunţate să verifice motivul absentării. În cazul în care consideră că elevul absentează nemotivat, are datoria de a lua legătura cu familia, de a se convinge de motivele reale ale neprezentării la cursuri.

După o perioada de absenţe, în prima zi a întoarcerii lui la cursuri, sau în cel mult 5 zile lucrătoare, elevul are obligaţia  de a prezenta motivarea absenţelor (în caz de boală cu adeverinţă medicală, absenţa nedepăşind o zi, părintele are posibilitatea de a-i motiva absenta în scris, 3 zile/semestru. Aceste motivări/adeverinţe vor fi înmânate dirigintelui. Absenţele se vor considera nemotivate, dacă în termenul prescris nu se prezintă aceste documente. Procedurile legate de absenţele nemotivate intră în atribuţiile dirigintelui, şi vor fi consemnate cu data respectivă în rubrica Obs. din catalog. În cazul a 5 absenţe nemotivate părinţii vor fi înştiinţaţi  printr-un document-formular conceput pentru astfel de cazuri şi vor fi anunţaţi şi de consecinţe. Pe lângă trimiterea prin poştă a înștiințării, dirigintele are obligaţia de a contacta personal părinții elevului. La a 6-a absenţă, dirigintele are obligaţia de a completa şi  depune la conducerea şcolii formularul “ Înștiințare în caz de absenţe nemotivate”.

 

 

DEFINIREA MANIFESTĂRILOR CONSIDERATE GRAVE

Se vor lua măsuri în cazul unor abateri grave ale elevilor precum: comportamentul agresiv, umilire , periclitarea sănătăţii celorlalţi, consumul şi  furnizarea drogurilor,  fumatul şi consumul de băuturi alcoolice. Măsurile prevăzute in Regulamentul de ordine interioară sunt valabile pentru orice program organizat de şcoala atât în incinta instituţiei, cât şi in afara ei. În cazul unui comportament neadecvat  se va recurge la sancţiuni.

 

 

ATENȚIONARE, SANCȚIONARE, EXMATRICULARE

Pe baza hotărârii Comisiei de disciplină, elevul poate fi suspendat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, ceea ce înseamnă prezenţa lui în instituția școlară, dar nu în cadrul orelor de curs, cu  desemnarea unei alte activităţi pe perioada suspendării. Va fi atenționat acel elev care întrunește 20 de absenţe nemotivate la diferite materii  sau absenţele lui de la o singură materie depășesc 15%  din numărul total  de ore. Se va exmatricula elevul care are 40 de absenţe nemotivate în cursul unui an școlar, sau absenţele lui de la orele unei singure discipline  depășesc 30% din totalul acestora. Elevul poate fi considerat inapt la materia educație fizică şi sport pe baza unei adeverințe medicale eliberate de medicul de familie sau de specialitate, eventual vizat de medicina sportivă. Această motivare nu presupune absenţa  la ora de educație fizica. Notele la purtare ale elevilor vor fi analizate şi aprobate de către corpul profesoral la ședința de analiză şi încheiere a semestrului şi a anului școlar în curs. La încheierea studiilor instituția va elibera adeverințe şi diplome corespunzătoare ciclului. Celor care au promovat examenul de bacalaureat li se va elibera diploma de bacalaureat, celor care nu se prezintă la examenul final, sau care nu îl promovează, se va elibera o adeverința de promovare a celor 12 clase. Elevii care-şi încheie ciclul gimnazial în cadrul instituției beneficiază de adeverință de absolvire.Elevii care finalizează studiile la ciclul profesional beneficiază de certificat de atestare și elevii care nu se înscriu sau sunt respinși la examen beneficiază de adeverință de absolvire a clasei a 11-a.

 

 

 SERVICIUL PE ȘCOALĂ

Zilnic,  începând cu ora 7.30 profesorii instiuţiei efectuează serviciul pe școală pe tot parcursul săptămânii, în zilele lucrătoare, în ambele clădiri. În pauze şi pe parcursul  procesului instructiv-educativ profesorii de serviciu au datoria de a verifica şi a păstra ordinea şi disciplina, curăţenia în clădirea scolii, precum şi respectarea regulilor prevenirii incendiilor şi accidentelor,  supraveghează şi verifică  şi ținuta şi comportamentul elevilor prevăzut în Regulamentul de ordine interioară. Zilnic, un număr de trei  cadre didactice efectuează simultan serviciul pe școala, fiecare având desemnată o parte din cadrul  instituției, respectiv: intrare, coridoare, curte. În clădirea școlii profesionale la finalizarea orei profesorul are obligația de a aștepta profesorul care va ține oră în clasa respectivă. Profesorul are obligația să ajungă punctual la școala profesională.

 

 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

În cadrul instituției se pot organiza diverse activităţi extraşcolare precum: cercuri științifice, repetiţii corale, cercuri literare, activităţi sportive,etc. Aceste activităţi  se vor putea demara in funcție de solicitările, opțiunile elevilor unităţii noastre. Elevii Liceului Teologic Romano-Catolic „Hám János” pot fi membri unor organizații, cluburi din afara şcolii numai cu consimţământul părinţilor. În acest caz dirigintele va fi înştiinţat în scris de către aceştia. În cadrul, activităților organizate de școală, sau legate de şcoală (excursii, drumeții, pelerinaj, spectacole), unde copiii sunt prezenți  ca elevii şcolii, vor respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară, acestea fiind valabile pe tot parcursul acestor activităţi. Cadrul didactic responsabil de această activitate va urmări respectarea regulamentului.

 

ELEVUL

Statutul de elev începe  la înscrierea  lui  în instituția școlară  până la părăsirea acesteia. Ținând cont de acest statut, în toată această perioadă elevul se bucură de toate drepturile prezentate în Regulamentul de ordine interioară totodată achitându-se şi de îndatoririle  menționate.

 

DREPTURILE ELEVULUI

Pe parcursul procesului instructiv-educativ elevul va avea acces la informații de ultimă oră,  va lua poziție prin experiențe personale  privind valorile moral-creştine. De asemenea are dreptul :

 • să cunoască programul educațional al şcolii, cerințele programei;
 • să aleagă din oferta educațională, activităţi şi cercuri;
 • să participe la activitățile școlare şi extrașcolare, concursuri, spectacole;
 • să se folosească de aparatura, baza materială din dotarea şcolii;
 • să folosească sălile cu destinație specială ca biblioteca, laboratorul de informatica, cantina, sala de sport, etc.;
 • să aibă acces la informațiile necesare pentru a-şi cunoaște drepturile;
 • să se bucure de asistenţa medicală în mod regulat;
 • să inițieze înființarea unor cercuri, cluburi;
 • să participe la activitățile acestor cercuri;
 • să aleagă şi să fie ales în funcții din cadrul Consiliului Elevilor;
 • să aleagă membrii Consiliului Elevilor Elevilor;
 • să-şi exprime părerile în mod civilizat, comunicându-le respectuos dirigintelui, profesorilor sau directorului şcolii;
 • să se informeze în mod civilizat privindsituația școlară, rezultatele personale şi evaluarea acestora prezentând carnetul de elev pentru introducerea notelor;
 • să se informeze, să-şi exprime opinia şisă ofere eventuale soluții în legătură cu unele probleme legate de colegi;
 • să ceară sprijinul dirigintelui, al profesorilor şi al directorului în cazul problemelor personale;
 • să ceară ajutorul dirigintelui sau a directorului în cazul unor situații problematice , în vederea soluționării acestora;
 • să participe personal sau prin reprezentant la deciziile ce privesc propriile interesele;
 • să i se respecte convingerile religioase, identitatea națională sau etnică, dreptul la exprimarea şi exercitarea acestora dacă ele, la rândul lor nu împiedică dreptul la învăţătura al colegilor;
 • să primească ajutor material sub forma bursei sociale pentru moderarea cheltuielilor școlarizării, dacă se încadrează în criteriile stabilite;

 

OBLIGATIILE ELEVULUI

 • să-şi exercite drepturile în așa fel, sănu lezeze drepturile altora şi ale şcolii sau să nu-i împiedice pe alții in exercitarea drepturilor lor;
 • de a-şi da acordul de principiu referitor la filmarea/fotografierea elevilor în timpul activităţilor curriculare sau extracurriculare, care au ca scop promovarea imaginii şcolii /a ofertei educaționale sau folosesc drept dovezi pentru efectuarea anumitor activităţi cu caracter cultural/sportiv/spiritual, benefice pentru întreaga unitate de învăţămînt;
 • să înveţe sârguincios pentru a dobândi rezultate în concordanţă cu capacităţile sale;
 • să participe activ la orele de curs şi să aibă asupra lui rechizitele necesare pentru ore, la fel şi carnetul de elev;
 • atât la școala, cât şi în afara eiva avea un comportament adecvat, servind ca exemplu de urmat;
 • ținuta elevilor trebuie să fie curata, îngrijită, aceasta fiind un mod de exprimare a respectului reciproc şi fata de școală. Este interzisă  îmbrăcămintea sau tunsoarea  neîngrijită sau stridentă, ce poate duce la  suspendarede până la 3 zile.
 • cu ocazie unor sărbători sau activităţi comune elevii vor purta  costum de culoare închisă cu bluză/cămaşă albă și cravata școlii.

 

Elevii care urmează școala profesională trebuie să aibă ținuta adecvată:

 • bucătărese: halat, bonete, și papuci;
 • ospătari: cămașă albă, pantalon negru, veste, și papuci;
 • laborator electronica – automatizării: echipament de lucru.

 

Elevii care urmează școala profesională au obligația de a participa la cinci săptămâni de practică din care primele două în semestrul I, și celelalte trei în semestrul al II-lea.

 

 • uniforma nu este obligatorie, dar părinţii împreună cu elevii vor decide în privinţa introducerii acesteia.
 • relația dintre elevi trebuie să se bazeze pe respectul reciproc, izvorând din porunca lui Hristos.
 • elevii mai în vârsta să servească ca exemplu de urmat pentru cei mai tineri în ceea ce privește simțul de datorie şi responsabilitate; cu adulții să fie respectuoși atât în școală, cât şi în afara ei.
 • elevul catolic dă dovadă cu smerenie respectând acele valori pe care i le transmite școala;
 • elevii vor respecta regulile de circulație;
 • este interzis fumatul, consumul şi deținerea drogurilor şi a băuturilor alcoolice atât în școală cât şi pe stradă şi în localuri publice;
 • se interzice frecventarea barurilor, cazinourilor, discotecilor, participarea la jocuri de noroc. Elevii au acces în restaurante doar în compania părinţilor;
 • băieții nu vor purta inel, cercei sau alte bijuterii. Fetele pot purta un inel şi o pereche de cercei. Se interzice vopsirea unghiilor si a părului;
 • elevii şcolii au obligația de a frecventa cursurile, de a-şi însuși cunoștințele, dându-şi toată silința în acest scop; ei vor ocroti bunurile şi echipamentele şcolii, fiind direct responsabili financiar pentru deteriorarea şi distrugerea acestora;
 • elevii au obligația de a se înscrie la biblioteca şcolii;
 • elevii sunt obligați să efectueze serviciul pe clasă şi pe școală;
 • în pauze si înaintea începerii orei de curs elevii au obligația de a respecta ordinea, disciplina, regulile de cultură si igiena. Gunoiul se va arunca în coșuri speciale. Grupurile sanitare se vor folosi în mod civilizat, ținându-se cont de igienă .
 • Elevii care învață la nivel profesional beneficiază lunar de bursă profesională potrivit Articolului 7 din Ordinul 1062/30.10.2012.

 

REPREZENTAREA INTERESELOR

În luarea unor decizii ale Consiliului profesoral privindu-i pe elevi, conducerea şcolii va cere părerea şi sugestiile Consiliului elevilor; Consiliul elevilor îşi va exercita acest drept în cazul deciziilor referitoare la majoritatea elevilor; Consiliul elevilor va fi sprijinit şi ajutat în această activitate de un cadru didactic.

 

REGLEMENTAREA INTRODUCERII  ÎN ŞCOALĂ A UNOR APARATE ŞI OBIECTE

Regulamentul de ordine interioară interzice introducerea în incinta şcolii a diferitelor aparate care nu sunt în concordanţă cu statutul de elev. Nu se pot introduce ţigări, droguri, diferite obiecte pentru comercializare, obiecte periculoase ce pot cauza injurii şi accidente (mat. explozibil, cuțite, arme), obiecte /aparatură electronică, jucării, cărti de joc. Telefoanele mobile introduse în incinta şcolii se vor putea folosi doar după încheierea cursurilor,  după părăsirea clădirii şcolii. Elevii care nu respectă aceasta hotărâre şi sunt prinși asupra faptului (folosind celularul în timpul orei sau în pauză chiar şi pentru trimiterea/primirea de mesaje, apeluri) li se va reține temporar.  Obiectul va fi predat de cel care a constatat abaterea la direcțiunea școlii. Conducerea școlii va restitui telefonul părintelui cu ocazia vizitei personale la direcțiunea școlii. În cazul în care elevul fumează, elevul este sancționat verbal, dacă fapta se constată în mod repetat, decizia de sancționare este de competența comisiei de disciplină. Este interzisă introducerea şi purtarea simbolurilor dictatoriale, sau îmbrăcămintei cu aceste simboluri. Aparatura din dotarea şcolii va fi folosită conform prescrierii şi cu acordul cadrelor didactice; Dacă acestea sunt distruse sau deteriorate în mod deliberat de către elev, părinţii acestuia răspund conform legislației în vigoare şi sunt obligați la plata despăgubirii. Proporția acesteia se va stabili de către directorul şcolii . Fapta distrugerii sau deteriorării va fi consemnată în proces verbal de către diriginte.

 

VIATA SPIRITUALA

Școala  sprijinită de părinţi cere ca elevii să participe la slujbe în mod obligatoriu în ținută adecvată şi cu regularitate. Părintele spiritual al şcolii organizează ziua spirituală la care prezenţa este obligatorie. Regulile privind absenţele sunt valabile şi pentru programul organizat de părintele spiritual. Școala pune un accent deosebit pe prezenta la slujbe a părinţilor, elevilor şi a profesorilor.

 

 

CONDUCEREA ŞCOLII

Conducătorul responsabil şi reprezentantul şcolii este directorul. El este numit de către I.S.J şi delegat de către Episcopul Diocezei pe baza protocolului a celor două Ministere cu această sarcină.Diriginții sunt numiți de către director.Îndrumarea spirituală a elevilor se face de către Părintele spiritual numit de către Episcop. Sarcina lui include discutarea problemelor personale ale elevilor, organizarea şi desfășurarea diferitelor programe spirituale. El va comunica în mod regulat directorului şi episcopului rezultatele activităţii desfășurate.

Directorul, diriginții şi  părintele spiritual alcătuiesc Comitetul de disciplina al şcolii, care ia  decizii în problemele ivite, legate de elevii instituției. Părintele spiritual nu are drept de vot, el participă ca “apărătorul” elevului. Corpul profesoral este ales de către director pe baza unei  înțelegeri şi aprobări  prealabile din partea Episcopului. Corpul profesoral va analiza şi va evalua situația la învăţătura semestrială şi anuală şi va decide nota la purtare a elevilor. Elevii şcolii vor alege Consiliul elevilor pentru a susține drepturile şi interesele acestora. Președintele acestuia va fi în contact cu Directorul unităţii școlare. Consiliul va ajuta  corpul profesoral şi pe părintele spiritual în alegerea elevilor pentru unele funcții (cond. cercurilor, cluburilor, redactorii revistei scolii şi al radioului şcolii). Părinţii elevilor vor alcătui Comitetul Părinţilor pe școală şi vor alege reprezentanți din rândul membrilor Comitetul de Părinţi pe clase, care ajută şi sprijină Conducerea şcolii în rezolvarea problemelor financiare, de întreținere şi dezvoltare.

Conducerea şcolii va premia elevii pentru rezultatele obținute la activităţi extrașcolare

(diplome, premii).

Pentru abaterile săvârşite elevii pot fi sancționați în felul următor:

 • Avertisment verbal
 • Avertisment în faţa clasei
 • Mustrare sau avertisment în faţa Comisiei de Disciplină
 • Interdicția de participare la act. sportive şi cercuri
 • Ultim avertisment în scris
 • Suspendare 3-5 zile de la cursuri
 • Îndrumarea către altă unitate școlară

Ordinea acestor pedepse depinde de gravitatea actului de indisciplină. În cazul  pedepselor de o gravitate mai ridicată, conducerea şcolii va anunța în scris părinţii elevului respectiv. În cazul unor fapte grave, se va scădea şi nota la purtare. Părintele are posibilitatea de a contesta decizia în curs de 7 zile, de la comunicare. Cererea va fi supraevaluata de către director şi Comisia de disciplina. Decizia rămâne definitivă.

 

Se pot aduce completări prezentului Regulament.