2974/13.11.2015

Liceul Teologic Romano-Catolic ,, Hám János’’ organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar (contabil şef -1 normă), concurs ce va avea loc în data de 15 decembrie 2015.

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii:

Să fie cetăţean român;
Să cunoască limba română scris şi vorbit;
Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
Să aibă cunoştinţe operare PC, Windows XP, Microsoft Office 2003/2007, programe

specifice de contabilitate
Să aibă capacitate deplină de exerciţiu, o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care

candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberată de medicul de familie;
Să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru ocuparea postului (studii superioare

economice);
Să aibă minim 3 ani vechime în activităţi economice financiare;
Să nu fi suferit vreo condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei.

Să nu fie angajat cu normă întreagă în altă instituţie bugetară.

CONDIŢII SPECIFICE:

Candidatul trebuie să întocmească dosarul cu următoarele documente:

1. cerere de înscriere (tip) după modelul afişat;
2. copie xerox după BI/CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie;

3. xerox după actele de studii;
4.copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă sau după caz adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor;

 

6. cazier judiciar (in cazul in care candidatul depune o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cel mai tarziu pana la data desfasurarii concursului);
7.curriculum vitae;
8.adeverinţă medicală
Mentiune
Copiile nelegalizate vor fi prezentate și în original la data depunerii dosarului
Documentele solicitate vor fi predate la secretariatul unităţii până la data de 10 decembrie 2015.

Probele concursul se vor desfăşura astfel:

-proba scrisa: 15 decembrie 2015 ora 08:00; -interviu: 15 decembrie 2015 ora 9:00.

Bibliografie pentru concurs contabil :
1.Ordinul 34/2006 privind achizitiile publice + O.G. 72/2009
2.Legea 273/2006 privind finantele publice locale
3.Legea 500/2002 privind finantele publice
4.Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 5.Legea 82/1991-legea contabilitatii
Metodologa organizarii concursului este cuprinsa in H.G. 286/2011.