1. A Konviktus célja

A Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont tanulóinak keretet biztosítani a keresztény neveléshez. Ennek érdekében olyan légkört igyekszik kialakítani, hogy a bentlakó diák, minden élethelyzetben feltalálva magát, tanúságot tudjon tenni az evangéliumi igazságosságról, és jézusi szeretettel tudja elfogadni az élet nehézségeit. Az igazságosságra való nevelés, és a szeretet gyakorlati elsajátítása érdekében, a Konviktus elöljáróira hárul az a feladat, hogy életpéldájukkal, és szóbeli tanúságtételükkel segítsék a diákokat az evangéliumi értékek elsajátítására.
Más iskolákban tanuló diákok felvétele akkor lehetséges, ha üres helyek maradnak, azt személyesen kérik és a Rendszabályzatot tudomásul véve, vállalják annak maradéktalan betartását. Ezen diákoknak, minden tanévben kérniük kell felvételüket.

 

2. A Konviktus jogi státusa

A Konviktus tulajdonosa a Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség. Évente megújított szerződés alapján a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont használja.

 

3. Elöljárók

A Konviktus FŐVÉDNÖKE a mindenkori megyéspüspök.
A Konviktus VEZETŐJE a megyéspüspök által kinevezett személy. Jelenleg a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont igazgatója.
SPIRITUÁLIS – a megyéspüspök által kinevezett lelkivezető. Feladata a diákság és az egész Ház lelki életének megszervezése és irányítása. Feladatkörét a megyéspüspök és az igazgató határozza meg.
NEVELŐ – az a személy, aki megfelelő felkészültséggel, felelősséggel és önállósággal céltudatosan választja ki és használja fel a diákotthoni élet által biztosított nevelő hatásokat és lehetőségeket a fiatalok személyiségének sokoldalú, keresztény szellemben történő kibontakoztatása érdekében.
Felelős a diákotthon tanulóinak erkölcsi fejlődéséért, tanulmányi munkájáért, művelődéséért, kulturált és egészséges életmódjáért.
Felel a napirend és a házirend pontos betartásáért. Munkáját a Konviktus vezetője által meghatározott beosztás szerint végzi. Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók által használt helyiségek rendjét, a diákok ápoltságát és a tulajdonukat képező tárgyak rendben tartását. Gondoskodik a betegek hazautazásáról vagy betegszobában történő elhelyezéséről, az orvos előírásainak betartásáról, betegszobai magatartásukat ellenőrzi.
GONDNOK – az iskolaigazgató nevezi ki, állapítja meg az illetékességi körét. Beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az iskola igazgatójának.
MAGISZTER – a diákság köréből választott munkatárs, aki távollét esetén helyettesíti az elöljárókat. Munka- és hatáskörét az igazgató határozza meg. Segíti a NEVELŐT és a GONDNOKOT munkájuk hatékony végzésében.

 

4. Jogok és kötelességek

Minden, a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpontban tanuló diáknak előjoga kérni a Konviktusba való felvételét. Más iskolákban tanuló diákok felvétele akkor lehetséges, ha üres helyek maradnak, azt személyesen kérik és a Rendszabályzatot tudomásul véve, vállalják annak maradéktalan betartását. Ezen diákoknak minden tanévben kérniük kell felvételüket. Aki az egyszer elnyert helyet, bármilyen okból (önkéntes távozás, vagy elbocsátás) elveszítette, rendszerint nem lehet újra a Ház lakója!
A Konviktusban a növendék joga, hogy személyes gondoskodásban, szükség esetén maradéktalan egészségügyi ellátásban részesüljön, rendszeres lelki segítséget kapjon, a tanulásban szükséghez mérten támogassák, és a tanulás, illetve közösségi élet optimális feltételeit számára biztosítsa az intézmény. A Konviktusban a növendék joga, hogy minden, a személyi méltóságát érintő zaklatással szemben védelmet kapjon. A felebaráti szeretetet és tiszteletet szem előtt tartva a növendékek önálló véleményt formálhatnak a konviktusi életüket érintő dolgokról, eseményekről.
Minden bentlakó diák joga használni a Konviktus javait, és élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az Intézmény biztosít és felkínál.
A számítógépeket csak a 9-12. évfolyamos diákok használhatják. Az informatikai felszerelések elsősorban az iskolai tanulmányokhoz nyújtanak segítséget. Programokat telepíteni a számítógépekre szigorúan tilos. A számítógépek használata csak 8.00 tanulmányi átlag fölött megengedett, a megbízott felelős felügyelete mellett, aki nem csak a gépekért, hanem felelős a teremben a rendért és tisztaságért is.
Minden bentlakó diák köteles betartani a házirendet, a napirendet és elöljárói ésszerű utasításait, amelyek személyisége formálásában hivatottak segíteni.
Mindent annyiban engedélyezünk, amennyiben nem sérti a közösségi életet és a tanulmányi kötelezettségek teljesítését nem hátráltatja.

 

5. A tanulás

A bentlakók kötelesek betartani a napirendben maghatározott tanulási időt és így eleget tenni tanulmányi kötelezettségüknek. A tanulás közös termekben folyik a IX. osztályosok (és kisebbek) esetében, magiszterek felügyelete alatt. A nagyobbak saját szobájukban tanulnak. A tanulmányi eredménytől függően, a nevelő szabadidőben is előírhatja a diák számára a kötelező tanulást.
A silentiumok (tanulási idő) kezdete előtt 5 perccel minden diák köteles elfoglalni helyét, hogy pontosan kezdődhessen meg a tanulás. Silentiumok alatt bárhová kikérezkedni csak kivételes esetekben lehet!
Silentium alatt enni, a többieket beszéddel vagy bármi más módon zavarni tilos. A vétőt a nevelő figyelmezteti, majd bünteti (szabadidő megvonás, kimenő tilalom, házi munkák végzése). A rendszeresen vétőt, és a javulás jeleit nem mutató diákot eltanácsoljuk.
A jobb tanulók minden esetben segítik a gyöngébbeket a tanulásban, önkéntes vagy szervezett formában.
A bentlakó diák minden nap jelenti a nevelőnek a szerzett érdemjegyet. A jó és kitűnő valamint a gyenge és elégtelen osztályzatokat a nevelő bevezeti a konviktusi tanulmányi naplóba.

 

6. Rend és tisztaság

A Konviktus felszereléséért, a közös vagyon megóvásáért az egyén és a közösség anyagilag is felelős. Az okozott kárt meg kell téríteni. Az okozott kárt a nevelők az igazgatóval közösen állapítják meg. A tisztaság és a rend ellen elkövetett szándékos vétség fegyelmit von maga után. A rongálás megelőzése miatt a Konviktus épületében szigorúan tilos a labdajáték és minden egyéb olyan játék (párnacsata, papucsdobálás, stb.), amely valamilyen tárgy dobálásával jár együtt. Minden konviktuslakónak kötelessége megőrizni, illetve az előírásoknak megfelelően kezelni a konviktusi programokon használt eszközöket.
A villanyt, ha már nem szükséges, le kell oltani! Fűtési idényben csak a szükséges mértékben szabad szellőztetni. A fűtőtestre tilos tárgyakat (vizes holmit, törülközőt stb.) rárakni, még kevésbé ráülni!
A növendékek kötelesek betartani a tűzvédelmi, érintésvédelmi és balesetvédelmi előírásokat. Kötelesek részt venni és együttműködni a baleset és tűzvédelmi oktatásokon.
A tanulók ruházata mindig tiszta, rendes és egyszerű legyen. Az évszaknak megfelelően öltözködjenek – egészségük megőrzésére. A konviktusban a hajfestés, az ajakfestés, a színes és feltűnő körömlakkok használata nem megengedett. Továbbá nem megengedett a bőrtetoválás sem. Az ékszerek (gyűrű, fülbevaló stb.) diszkrét viselése megengedett. A fiúknak tilos fülbevalót viselni. Ezekért a tárgyakért a Konviktus vezetősége nem vállal anyagi felelősséget.
Az iskolai ünneplő ruhát a növendékek kötelesek a Konviktusban tartani.
A Konviktus épületében és az udvaron is tilos rágógumit fogyasztani! Laptop használata írásos szülői engedéllyel lehetséges. A laptopokat minden este le kell adni a szolgálatos nevelőnek az esti imát követően!
Holmiját és környezetét mindenki maga tartja rendben. A szobákban, a tanulótermekben ételt tartani és fogyasztani szigorúan tilos!
Cipőt tisztítani csak a cipőszobában szabad. A szobákba csak házi papuccsal lehet bemenni és tartózkodni. Használt zoknit csak zárt zacskókban lehet a szekrényben tárolni.
A szobák rendjét naponta, a szekrényekét hetente ellenőrizzük.
A folyósokon, hálótermekben és tanulókban futkosni, zajongani, az ágyon napközben feküdni, ülni, birkózni tilos. Az ebéd utáni szabadidőben ajánlatos lepihenni. Ilyenkor az ágytakarót levesszük, és lefekvéshez használt öltözetben (pizsama) fekszünk az ágyba.
Egyéni rádió vagy magnó használatára engedélyt kell kérni a Konviktus igazgatójától. Használatuk csak szabadidőben, zárt ablakok mellett megengedett, olyan hangerővel, amely nem zavar másokat. Tanulási időben fülhallgatóval sem lehet rádiót vagy magnót hallgatni.
Mobiltelefon használata saját felelősségre engedélyezett. A mobiltelefon használata csak szabadidőben engedélyezett, kultúráltan, mások zavarása nélkül, és ha a szülők azt írásban kérik. Nem számít szabadidőnek a villanyoltást követő alvási idő! A Konviktus vezetősége nem vállal anyagi felelősséget a mobiltelefonokért.
Más szobába bemenni, ott tartózkodni tilos.
Minden diák köteles kulccsal zárni a szoba ajtaját, amikor utolsónak jön ki a szobából, és a kulcsot magánál tartani!
A hálótermekben csak előzetes engedéllyel szabad feliratokat, képeket vagy más dekorációt a falra tenni.
Az ágynemű cseréje személyesen és névreszólóan történik.

 

7. Étkezés

A reggeli, az ebéd és a vacsora a Konviktus ebédlőjében történik a Napirendben meghatározott időben. A később érkezettek elvesztik jogukat az ebédhez. Előzetes bejelentés csak komoly indokkal történhet, és nem lehet rendszeres.
Étkezések alatt különösen ügyelni kell a kultúrált viselkedésre, (kerülni a hangoskodást!), az ebédlői berendezésre, az ételek megbecsülésére. A bevonulás is rendben, fegyelmezetten történik. A vacsora rendszeresen közös.
A hazulról hozott élelem csak az erre a célra szolgáló szekrényekben helyezhető el, s csak az ebédlőben fogyasztható. Erre vonatkozó igényt a tanév elején kell jelezni a nevelőnél.
Az ételszekrények tisztaságáért és tartalmáért mindenki egyénileg felelős.

 

8. Szabadidő

A Napirendben meghatározott szabadidőt, a Szent Alajos Konviktus növendékei kultúráltan használják ki. Klubtevékenységek, csoportos és egyéni beszélgetések, közös programok, zenehallgatás (nem bömböltetés), TV- ill. videofilm-nézés formájában. A TV készülék bekapcsolásához igazgatói engedély kell! Aki engedély nélkül kapcsolja be a TV-t, két figyelmeztetés után eltanácsolandó.
Indokolt esetben (gyenge tanulmányi eredmény, kisebb vétségek) a szabadidő egyénektől és az egész közösségtől megvonható. Ehhez a nevelőknek és az igazgatónak van joga.
Minden szabadidő a napirendben előírt program megkezdése előtt 5 (öt) perccel ér véget! Erre figyelmeztet az első csengetés!

 

9. Látogatás

Szilecium és más közös program ideje alatt, senkit nem hívhatunk a portára, látogatás címén. Kivételt csak a szülők látogatása jelent (de nem telefon hívása). Szobába idegent felvinni szigorúan tilos. A szülők és testvérek nevelői, illetve igazgatói engedéllyel felmehetnek a diák szobájába.
A szülők látogatás alkalmával lehetőleg keressék meg az elöljárót.
Telefonhoz (köztelefonhoz!) csak szabadidőben hívható bárki. Üzenetet a szolgálatos diák átvehet.
Barátok, osztálytársak, ismerősök látogatása szabadidőben nem jelentheti a Ház rendjéről, és a napirendről való megfeledkezést!

 

10. Érkezés és távozás

Mivel a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpontban délelőtt folyik a tanítás. A nevelők csak délután vannak szolgálatban. Reggel 7, 30-tól – 14, 00 óráig senki sem tartózkodhat a Konviktus épületében (kivétel a szolgálatos, beteg, délutános diák)!!!
A délutános diák programja: 8-12 óráig szilencium (tanulási idõ), 10 órakor 30 perces szünet.
Aki 14, 00 óra után a Konviktusba érkezett, onnan csak nevelői engedéllyel távozhat. Visszaérkezéskor minden esetben jelentkezik a nevelőnél. A diákoknak a városból való eltávozásra csak a Konviktus igazgatója adhat engedélyt.
Amennyiben a diák betegség vagy egyéb okok miatt nem érkezik meg vasárnap este 20 óráig a szülő telefonon értesítse a szolgálatban lévő nevelőt. Betegség miatti hiányzást a szülő írásos igazolásával vagy orvosi igazolással utólag igazolni kell. Előzetes egyeztetéssel, írott kérvény formájában jelezze a szülő a diák hiányzását a Konviktusból.

 

11. Lelki élet

Minden bentlakó diák számára ajánlott a közösségi szentmiséken való részvétel, illetve a többi közös lelki programon (Szentírásolvasás, lelkiolvasmány, reggeli ima). Az esti imán való jelenlét kötelező! A szentmisén és a lelki programokon az öltözet alkalomhoz illő legyen. Lelki programokra szigorúan tilos mobiltelefont hozni.
Egyéni ájtatosságokat a Kápolnában csak szabadidőben végezhetnek. Szünetekben ajánlatos egy-egy rövid fohászra a szentségi Jézust felkeresni.

 

12. Jutalmazás, büntetés

A Konviktus vezetősége jutalmazza azokat a diákokat, akik év közben átlagon felül tesznek eleget kötelezettségeiknek. A kitűnő előmenetelű növendékeket, továbbá azokat, akik jelentősen javítanak tanulmányi eredményükön, példaadóan viselkednek és cselekvő módon vállalnak részt a közösségi életben, az intézmény különféle kedvezményekben részesíti: ösztöndíj, résztámogatás. Azok a 9-12. évfolyamos diákok, akiknek a havi tanulmányi átlaguk 9,75 feletti, a következő hónapban maguk oszthatják be tanulási idejüket. Tanulási időben nem szabad a szobában feküdni.
Kisebb vétségek (következetes késések, zavaró magatartás a közösségi programokon, durva beszéd és viselkedés, stb.) esetében, a nevelő megvonhatja a szabadidőt, nagyséta lehetőségét, házi munkákat végeztethet, megvonhatja a hétvégi hazamenőt. A kisebb vétségeknek minősített kihágások halmozása maga után vonja – a javulás jeleit nem mutatók esetében – a fegyelmi eljárást.
A nevelő kötelessége, hogy bevezesse a diák viselkedési naplójába a kisebb és a nagyobb vétségeket egyaránt. A diák figyelmeztetése a következőképpen történik:
– 5 vétséget követően: a nevelő a diákot szóbeli figyelmeztetésben részesíti
– 10 vétséget követően: az igazgató a diákot szóbeli figyelmeztetésben részesíti
– 20 vétséget követően fegyelmi eljárást kezdeményezünk
A fegyelmi eljárás menete:
 szóbeli figyelmeztetés négyszemközt
 szóbeli figyelmeztetés a közösség előtt
 bizonyos jogok és kedvezmények ideiglenes megvonása, illetve egyéb pedagógiailag indokolt eszköz használata
 igazgatói szóbeli figyelmeztetés
 igazgatói írásbeli figyelmeztetés
 a Konviktusból való kizárás

A fegyelmi intézkedéseket be kell vezetni a konviktusi fegyelmi naplóba. A fegyelmi eljárás során csak az írásban foglalt büntetések vehetők figyelembe. A büntetések halmozása tilos! A szülőknek 7 napon belül tudomásul kell venniük a fegyelmi bizottság döntését és aláírásukkal kell igazolniuk a tudomásul vételt. A növendékek csak nevelőtestületi határozattal zárhatók ki a Konviktusból. A fegyelmi bizottság elnöke a mindenkori konviktusi igazgató. A növendéket meg kell hallgatni, mert joga van a védelemre. Minden döntésnél figyelembe kell venni a növendék érdekét. Komoly kihágás esetében (kiszökés, italozás, lopás, verekedés) minden más figyelmeztetést mellőzve, a Konviktus vezetősége, a diákot eltanácsolja. A dohányzás a diákotthoni tanulók részére a diákotthon területén és másutt is tilos. Ezen előírás ellen vétőket egy nevelői és egy igazgatói megrovás után, a Konviktusból eltanácsoljuk. A Konviktusba szeszes italt behozni, tartani vagy fogyasztani szigorúan tilos. Fegyelmi intézkedés indítható azon diák ellen is, aki erkölcsi viselkedésével súlyos botrányt okoz, pornográf anyagot terjeszt, kábítószert fogyaszt vagy terjeszt, mások testi épségét veszélyezteti (verekedés, megfélemlítés, megalázás, csúnya és trágár beszéd), sőt a szándékos rongálás és a Konviktus jóhírének lejáratása esetében is. Kép és hanganyag rögzítése, reklámanyagok terjesztése a Konviktusban csak igazgatói engedéllyel lehetséges!
A növendékek nem látogathatnak olyan szórakozó helyeket, ahol alkoholt, cigarettát és egyéb köztudottan káros élvezeti cikkeket forgalmaznak. Ennek a szabálynak megsértése súlyos fegyelmi megrovást von maga után. Amennyiben valamely diák huzamosan nem tud beilleszkedni a konviktusi életbe, és félő, hogy személyiségében zavart okoz ennek az életformának az erőltetése, a szülőkkel egyeztetve és tanácskozva a Konviktus vezetői megkeresik a gyermek érdekét szolgáló legjobb megoldást. A fegyelmi határozat ellen a szülő 7 napon belül fellebbezhet. A kérelmet az iskola igazgatója és nevelői tanácsa megvizsgálja. Az ezt követő döntés végleges.

 

13. Záradék

Jelen szabályzat nem végleges. A Rendszabályzatra vonatkozó javaslatokat beterjeszteni a Konviktus igazgatójánál lehet.
Szatmárnémeti, 2013. szeptember 20. Ádámkó István Csaba
Igazgató