Kik vagyunk?

Iskolánk fennállása óta arra kötelezte el magát, hogy a műveltség módszeres elsajátítása által a diák személyiségének formálásán és kibontakoztatásán munkálkodjék. Legfontosabb feladatunk az, hogy keresztény erényekből fakadó életre neveljünk, kibontakoztatva a kettős szintézist a műveltség és a hit, hit és élet között. Alappilléreink a krisztusi értékrendszer, Hám János püspök öröksége, valamint a jezsuita nevelés hagyományai.

A Hám János Iskolaközpont szimbóluma az ősi Krisztus monogram és Szűz Mária nevének kezdőbetűje egybefonódva. Jelentése időszerű törekvés: Mária által Krisztushoz. A jel megjelenik az iskola zászlaján, jelvényein, hivatalos iratain stb.

Az iskola zászlaja fehér és zöld színű, a tisztaság és a remény jele. Üzenete: a tiszta lelkiismeret, a tiszta test képes hordozni a jövő reményét. Ezt a Hám János Iskolaközpont minden diákja és tanára mindenhol hivatott képviselni.

Iskolánk a diákok, szülők és tanárok keresztény identitású közössége, amely elhivatott a keresztény értékek átadására. Csak akkor tudjuk megvalósítani a céljainkat, ha a szülő és az iskola partnerként, egymást kölcsönösen segítve, együtt egy irányba nevel.

Mi a feladatunk?

Gyermekközpontú nevelést szeretnénk megvalósítani, amelyben a hangsúly az Isten által egyszerinek és megismételhetetlennek teremtett, talentumokkal ellátott személyiségen van.

A Hám János Iskolaközpontban folyó oktatói-nevelői munka megszervezése az iskolai autonómia elvén alapszik, összhangban az oktatói-nevelői tevékenységre vonatkozó általános jogszabályokkal.

Működésünk túllép az iskola falain, közösséget építünk családias hangulatban. Az iskola vezetői és tanárai mindenkor a szolgáló vezetés krisztusi erényével viszonyulnak az iskola diákjaihoz.

Mi a célunk?

A nevelésben példaképünk Jézus, nem a folytonosan változó társadalom divatorientált emberképe. Nem a jövő bizonytalan és homályos társadalmának nevelünk, hanem Isten örök országának, az örök krisztusi értékeknek szeretnénk megfelelni.

Az értékorientált nevelés az erénnyel párosuló tudást szorgalmazza, hogy a diák „másokért élő ember legyen”. Ezt segítik az iskolai rendszabályok, a fegyelemre, rendre és önfegyelemre vezetés.

A tanulás egy egész életen át tartó folyamat, ezért arra törekszünk, hogy elhintsük a tanulásban lelt öröm és a megismerésre törekvés vágyát a fiatalban.

Célunk, hogy a fiatal megtapasztalja Istent a csendben, liturgiában, lelkigyakorlatban imában és munkában.

Értsék meg, tiszteljék egymást és dolgozzanak együtt másokkal a közös jó érdekében. A tiszteleten, dialóguson, türelmen, megbocsátáson, szolgálatkészségen, önfeláldozáson és köszöneten alapuló közösségi szellem megtapasztalása segítse diákjainkat annak elfogadásában, hogy minden embernek szüksége van a szeretetre, tiszteletre és igazságra.