2015. január 13.-i hatállyal életbe lépett az ÚJ Oktatászervező Szabályzat (ROFUIP).

 

Belső rendszabályzat

 

3416/ 21.09.2018

I. AZ ISKOLA

1.Jelen rendszabályzat a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum működésére vonatkozik. Az iskola a Szatmári Római Katolikus Püspökség felügyelete alatt működik humán-teológia és reál-természettudományok tagozatos líceumi osztályokkal, két szakosztállyal: automatizálás –elektronikai műszerészés szakács – pincér osztállyal, általános iskolai V-VIII. és kisiskolás Előkészítő-IV. osztályos oktatási ciklusokkal. A szakoktatás a Mihai Eminescu utca 1 szám alatt, illetve az óvoda a Gabriel Georgescu utca 12 szám alatt található. 

Iskolánk fennállása óta arra kötelezte el magát, hogy a műveltség módszeres elsajátítása által a diák személyiségének formálásán és kibontakoztatásán munkálkodjék. Legfontosabb feladatunk tehát az, hogy keresztény erényekből fakadó életre neveljünk, kibontakoztatva a kettős szintézist a műveltség és a hit, hit és élet között. Közös célunk olyan diákok nevelése, akik nemcsak magán és társadalmi feladataikat képesek megfelelően betölteni, hanem hiteles keresztények is, elkötelezettek mások iránt és mindennapjaikban Krisztus példáját követik.

2. A Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum szimbóluma az ősi Krisztus monogram és Szűz Mária nevének kezdőbetűje egybefonódva. Jelentése időszerű törekvés: Mária által Krisztushoz. A jel megjelenik az iskola zászlaján, jelvényein, hivatalos iratain stb. 

3.Az iskola zászlója fehér és zöld színű, a tisztaság és a remény jele. Üzenete: a tiszta lelkiismeret, a tiszta test képes hordozni a jövő reményét. Ezt az iskolához tartozó diák és tanár egyaránt mindenhol hivatott képviselni.

4.A Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban folyó oktatói-nevelői munka megszervezése az iskolai autonómia elvén alapszik, összhangban az oktatói-nevelői tevékenységre vonatkozó általános jogszabályokkal.

4/1. Következésképpen a Rendszabályzat változtatható szabályozó okmány.

4/2.Az iskola igazgatója a tanulók véleményének figyelembe vételével elkészíti a Házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet véleményezi az Iskolaszék és a Diáktanács vezetősége. Egyetértésük esetén a Házirendet az iskola vezetőségi tanácsa és nevelői testülete fogadja el.

            4/3Az érvényben lévő Házirend módosítását kezdeményezheti:

 • az iskola igazgatója
 • a nevelői testület
 • az Iskolaszék

–   a Diáktanács vezetősége

4/4.Az általános jogszabályok a tanév szerkezetére, az oktatói-nevelői folyamat megvalósítására, a tanuló tudásának értékelési módozataira, a tanulmányi helyzet félévi és évi lezárására, egyik intézményből a másikba való átlépésre, egyik szakról a másikra való átlépésre, a tanulók jogaira és kötelezettségeire, jutalmazásuk és büntetésük módozataira és feltételeire vonatkoznak.

Az iskola biztosítja a titoktartást a szülőktől kapott adatok tekintetében, betartva az EU 2016. április 27.-i keltezésű 2016/679-es rendeletet, amely a személyes információk felhasználását szabályozza.

5.Az iskola sajátos jellege alapján munkaszüneti napok a kötelező egyházi ünnepek: Mindenszentek ünnepe, Szeplőtelen Fogantatás, Áldozócsütörtök, Úrnapja, Húsvét másodnapja, a Nagyhét három utolsó napja. Ezeken a napokon a spirituális közös lelki programokat szervez az iskola tanárai és diákjai számára. Az iskola tanulói számára – munkaszünettel nem járó – tanácsolt egyházi ünnepek: Gyertyaszentelő Boldogasszony (febr. 2.), Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.) és Hamvazószerda.

6.Az iskolaközösség számára minden héten közösségi szentmisét szervez a spirituális, amelyen a részvétel kötelező. A szakoktatásban minden hónap első keddjén szervez a spirituális közösségi szentmisét.

7.Minden első csütörtökön közös szentségimádási órát szervez a spirituális. A részvétel fakultatívan ajánlatos.

8.Az iskola nyitva tartása

8/1Az iskola épülete hétfőtől péntekig 6:30 órától délután 20:00 óráig tart nyitva.

8/1.1 A szakoktatás épülete hétfőtől péntekig 6:30 órától délután 15:30 óráig tart nyitva.

8/2Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthat.

8/3Hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 8:00 óra és délután 16:00 óra között az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.

8/4A tanítási szünetekben az iskola a hivatalos órák intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és nevelők tudomására hozza. Szünidőben ügyeletet kell szervezni.

8/5Amennyiben az iskolában délutáni foglalkozást tartó pedagógus folytat tevékenységet, köteles a szükséges intézkedések megtételére.

8/6Amennyiben rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt sem az igazgató, sem a helyettese nem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelői testület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a pedagógus tudomására kell hozni. 

9.Speciális termek rendje

9/1A szaktantermek használati rendjét az adott teremben kifüggesztjük. Speciális termek: tornaterem, nyelvi terem, számítástechnikai terem, könyvtár, tankonyha, automatizálás –elektronikai műszerészi labor. A speciális termekben csak pedagógus felügyelete mellett lehet tartózkodni.

II. A TANÍTÁSI ÓRA

10.A tanítási munka alapja a tanítási óra, amely 50 perces, 10 perces szünettel (egy 30 perces szünettel az ötödik tanítási óra végén és egy 5 perces szünettel a hatodik óra után). A tantárgyak óraszámát a Vallásügyi Államtitkárság és az Oktatásügyi Minisztérium által jóváhagyott oktatási terv szabályozza.

10/1.A tanulók felállással köszöntik a belépő, ill. távozó tanárt.

10/2.A tanítás imádsággal kezdődik és fejeződik be. Becsengetéskor a tanulók elfoglalják helyüket és csendben várják a tanár érkezését.

10/3.A szolgálatos diák jelenti: „Tanár úrnak/Tanárnőnek tisztelettel jelentem, osztályunk létszáma…hiányzik…/ nem hiányzik senki.

10/4.A padokon csak a szükséges tanszerek lehetnek.

10/5. Minden tanuló részt vesz a közös szellemi munkában. Beszélgetéssel, fecsegéssel, felesleges mozgolódással (szükségtelen, állandó jelentkezéssel) nem zavarhatja az órát. Ha a tanulónak mondanivalója van, kézfeltartással jelentkezik és megvárja, amíg a tanár felszólítja. Engedély nélkül közbeszólni nagy udvariatlanság, fegyelmezetlenség.

10/6.Minden szünetben a hetes szellőztet. A tanulók – a szolgálatos kivételével – mind elhagyják az osztályt. A folyosókon és az udvaron kerüljék a kiabálást, lármázást, fütyülést és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a másik épségét, vagy rongálást okozhat.

10/7.Tűz esetén a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányt a tanév elején az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal.

11.A tanulók munkáját 10-től 1-ig osztályozzák; átmenő jegy az 5-ös.

12.A tanulók magaviseletét hasonlóképpen osztályozzák. A 7-es magaviselet az iskolából való eltanácsolást vonja maga után.

13.A tanév végén megbukott tanulók pótvizsgázhatnak; három, vagy több tantárgyból való bukás osztályismétlést von maga után. A több tantárgyból bukó, osztályismétlő tanulóknak javasoljuk a más iskolába való átiratkozást.

14.Késések, hiányzások

14/1Az elkésett diák érkezésének időpontját a kapus kötelessége beírni az erre a célra szolgáló naplóba. Rendszeresen ismétlődő igazolatlan késések esetén ezek hiányzásokként (a negyediktől kezdve) bekerülnek az osztálynaplóba.

            14/2A szülő írásbeli kérelmére az osztályfőnök (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) a tanítási órákról elengedheti a diákot. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes, az osztályfőnök és a szaktanárok adnak engedélyt. A szakiskola épületéből, a szaktanár által kézzel írt és aláírt kilépő alapján történikaz iskola elhagyása.

14/3Szülői írásos kérvény eseténhárom napot meghaladó távollétre az igazgató adhat engedélyt.

14/4Félévente három napig terjedő mulasztást írásos kérvény esetén az osztályfőnök igazolhat.

14/5A diák tanítási óráról való távolmaradását a szaktanár köteles bejegyezni az osztálynaplóba. A késve érkezett diák hiányzását a szaktanárnak kell igazolnia.

14/6A diák havi mulasztásait az osztályfőnöknek a napló megfelelő rovatában hetente összesítenie és igazolnia kell.

14/7A tanuló engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. Amennyiben ez elmarad, az osztályfőnökkötelessége a mulasztás okának felderítése, a mulasztás megkezdésétől számított 3 napon belül. Amennyiben igazolatlan mulasztásra utaló jeleket észlel, köteles meggyőződni – a családdal történő kapcsolatfelvétel során – a mulasztás valódi okairól.

14/8A hiányzó diáknak iskolába való jövetelének első napján, de legkésőbb 5 munkanapon belül igazolnia kell mulasztását (betegség esetén orvosi bizonyítvánnyal igazolhatja mulasztását, egy napot igazolhat a szülő is). Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.

14/9A diák órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőn belül nem igazolja távolmaradását. Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök feladata, ezeket az osztálynapló jegyzet rovatába dátummal kell rögzíteni.

14/10Öt igazolatlan mulasztás esetén a szülőt az erre a célra létesített nyomtatvány segítségével értesíteni kell a hiányzásról, valamint annak következményeiről. Az értesítés kiküldésével egy időben az osztályfőnök köteles a szülővel való személyes kapcsolat felvételére.

14/11A hatodik hiányzás esetében az osztályfőnök az igazolatlan mulasztás észlelésének napján köteles az ,,Értesítés igazolatlan iskolai mulasztás miatt” című nyomtatványt kitölteni és az iskola igazgatóságának leadni.

 1. Súlyos jelenségek meghatározása

15/1Súlyosan elítélendő tanulói magatartás az agresszió, a bántalmazás, mások megalázása, mások egészségének veszélyeztetése, kábítószer terjesztése és fogyasztása, dohányzás, valamint alkohol fogyasztása.

15/2Az iskolában történt rongálásokat az osztályfelelős jelzi az osztályfőnöknek. A rongálás tényét be kell jegyezni az erre a célra szolgáló naplóba, mely a kapusnál található. Az okozott kárt a tettes köteles megtéríteni.

15/3A Házirend hatálya a nyilvános helyekre,valamint minden iskola által szervezett programra kiterjed. Azemlített magatartásformák előfordulása fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után. 

 1. Figyelmeztetés, megrovás, eltanácsolás

16/1A fegyelmi bizottság döntése alapján a diák 3-5 napra eltanácsolható. Ez a diák tanórai tevékenységének helyettesítését jelenti másfajta tevékenységgel az intézmény keretei között.

16/2Eltanácsolás előtti figyelmeztetésben és megrovásban részesül az a diák, akinek 20 igazolatlan hiányzása van különböző óráról, vagy ugyanazon 1óráról való hiányzásainak száma meghaladja az összóraszám 15%-át.

16/3Eltanácsolandó az a diák, akinek 40 igazolatlan hiányzása van egy iskolai év folyamán, vagy ugyanazon tárgyból való hiányzásainak száma meghaladja az összóraszám 30%-át.

17.Orvosi igazolással bizonyított egészségi állapot miatt a tanuló testnevelés alól felmenthető. A felmentés nem mentesít a testnevelési órán való jelenléttől!

18.A tanulók magaviseleti jegyét közös megbeszélés alapján a záróértekezleten a tantestületi gyűlés hagyja jóvá.

19.A tanulmányok befejeztével a líceum iskolai bizonyítványt ad: a sikeresen érettségizőknek érettségi oklevelet, az érettségire nem jelentkezőknek vagy a sikertelenül vizsgázottaknak a 12 osztály elvégzését igazoló bizonyítványt.

19.1 A tanulmányok befejeztével a szakiskola bizonyítványt ad: a sikeres szakvizsgázóknak oklevelet, a vizsgára nem jelentkezőknek vagy a sikertelenül vizsgázottaknak a 11 osztály elvégzését igazoló bizonyítványt.

 1. Ügyeleti rend:

20/1Az iskolában és szakiskolában reggel 7:30 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a Házirend alapján a tanulók magatartását, az épület rendjének, tisztaságának megőrzését, valamint a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.

20/1.1 A szakiskola épületében a tanár köteles megvárni a tanórára őt követő tanárt, és addig felügyelni a fent említett módon a diákokat a szünetben. A tanórára soron következő tanár köteles időben érkezni a szakiskolába, hogy mindenki idejében megérkezzen a tanórára a megfelelő épületben.

20/2Az iskolában egyidejűleg három ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az általuk felügyelt épületrészekre (bejárat, folyosó, udvar) terjed ki.

III. AZ ISKOLÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG

21.Az iskolában a tanulók önképzését szolgáló diákkörök szervezhetők: szakkörök, önképzőkörök, énekkar, irodalmi színpad, sportkör stb. A diákköröket a tanulók igényeinek figyelembevételével szervezhetik.

 22.A Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum tanulói tagjai lehetnek iskolán kívüli szervezeteknek, egyesületeknek is. A belépést a szülő engedélyezi, és írásban közli az osztályfőnökkel.

23.A szervezett iskolai programokon vagy az iskolához kapcsolódó bármilyen eseményen (pl. kirándulás, zarándoklat, táborozás, színházlátogatás), ahol a diák tanulói jogviszonyából eredően van jelen, a Házirend előírásai értelemszerűen alkalmazva érvényesek. A fenti esetekben a programért felelő pedagógus kéri számon a szabályok betartását.

IV. A DIÁK

24.A tanulói jogviszony az intézménybe való beiratkozástól az intézményből való kilépésig tart. A tanulói jogviszony fennállása alatt a tanulók a törvényes előírásokból eredően a Belső Rendszabályzatban foglalt jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.

 1. A diáknak joga van ahhoz, hogy:

25/1a nevelés és oktatás során korszerű ismeretekhez jusson, az erkölcsi értékeket személyes állásfoglalás alapján megélje;

25/2megismerje az iskola nevelési programját, a tanterv követelményeit;

25/3válasszon a kínált tantárgyak, foglalkozások és szakkörök között;

25/4részt vegyen az iskolai közösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken;

25/5igénybe vegye az iskolában rendelkezésére álló eszközöket;

25/6igénybe vegye az iskola létesítményeit (könyvtár, számítástechnika terem, étkezde, sportterem);

25/7hozzájusson jogai gyakorlásához szükséges információkhoz;

25/8rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön;

25/9kezdeményezze Diáktanács, vagy diákkör létrehozását;

25/10részt vegyen a diákkörök munkájában;

25/11választhat illetve megválasztható a Diáktanács tisztségviselőjének, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre;

25/12megválassza a Diáktanács tagjait;

25/13véleményét tisztelettel elmondja az igazgatónak, osztályfőnökének, tanárainak;

25/14kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmenetelével, eredményeivel, tanulmányi munkájának értékelésével összefüggő kérdésekről;

25/15tájékozódjon, véleményt mondjon és javaslatot tegyen a tanulókkal összefüggő kérdésekkel kapcsolatban;

25/16egyéni ügyeivel tanáraihoz, osztályfőnökéhez vagy az igazgatóhoz forduljon;

25/17vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől vagy az iskola igazgatójától, illetve ezekre az ügyekre választ kapjon;

25/18személyesen vagy képviselő útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában;

25/19vallási meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy fenti jogainak gyakorlása nem ütközik jogszabályba, és nem sérti másoknak ezt a jogát, nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását;

25/20saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális ösztöndíjat, támogatást kapjon, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi.

 1. A diák kötelessége, hogy:

26/1úgy éljen jogaival, hogy azzal mások emberi jogait és az iskola közösségének érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon az őt megillető jogok gyakorlásában;

26/2 elfogadja, hogy azokon a videokon és fényképeken szerepeljen, amelyek iskolai és iskolán kívüli programokon készülnek, és amelyeknek célja az iskola és a tanulmányi program népszerűsítése, vagy bizonyíthatják kulturális/sport/lelki programok lebonyolítását az iskola érdekében.

26/3tanuljon szorgalmasan és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el;

26/4figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelést és az ellenőrző könyvét mindig hozza magával;

26/5ismerje meg és minden, az iskola által szervezett programon tartsa be a Házirend előírásait;

26/6az iskolában és az iskolán kívül viselkedjen kulturáltan, magatartásával mutasson példát;

27.A diákok külső megjelenése: tiszta, gondozott ruházat. Ezzel is kifejezik az iskola és egymás iránti megbecsülésüket. Tilos a megütközést keltő vagy gondozatlan öltözködés és hajviselet. A megütközést keltő öltözködés és hajviselet az iskolából való 3 napos kizárással jár. A tanulók ünnepi alkalmakkor, a közös programokon lehetőleg sötét ruhában, fehér ingben ill. blúzban és iskolanyakkendőben jelenjenek meg.

27.1 A szakoktatásban tanuló diákok szakórákon való megjelenése:

 • szakácsoknál: köpeny, sapka, illetve papucs;
 • pincéreknél, fehér ing, fekete nadrág és mellény, papucs;
 • automatizálás–elektronikai műszerészek: munkaruha.

27.2A szakoktatásban tanulók öt hét gyakorlati képzést kötelesek elvégezni, melyből kettőt az első, illetve hármat a második szemeszterben.

28.Iskolaköpeny nem kötelező, de ruhakímélés érdekében a tanítási órákon nagyon ajánlatos. A tanulók szüleik előzetes megkérdezése után döntsenek erről.

29.A tanulók egymás közötti kapcsolatát egymás kölcsönös megbecsülése jellemezze, amely a krisztusi szeretetparancsban gyökerezik. Az idősebbek mutassanak példát a fiatalabbaknak kötelességtudatból, felelősségérzetből. A felnőttekkel legyenek előzékenyek mind az iskolában, mind az iskolán kívül. A katolikus diák alázatával tesz tanúságot azokról az értékekről, melyekre az iskola tanítja.

30.A közúti forgalomban a tanulók pontosan alkalmazkodjanak a közlekedési szabályokhoz.

31.Az iskola területén és nyilvános helyeken tilos a dohányzás, szeszesital és kábítószer fogyasztása ill. birtoklása.

32.Bárok, kaszinók, diszkók látogatása, szerencsejátékokban való részvétel tilos. Vendéglőkbe szülők kíséretében mehetnek.

33.A fiúk nem viselhetnek fülbevalót, gyűrűt vagy bármilyen más ékszert. A lányok egy-egy diszkrét gyűrűt és fülbevalót hordhatnak. Szigorúan tilos a köröm- és a hajfestés.

34.Az arra érdemes diákok ösztöndíjban részesülhetnek.

34.1A szakoktatásban tanulók havonta állami ösztöndíjban részesülnek a 2012.10.30. 1062-es számú Határozat 7. cikkelynek megfelelően. 

35.Az Iskola tanulói kötelesek rendszeresen iskolába járni, elsajátítani az ismereteket. Igyekezniük kell kialakítani készségeiket. Óvniuk kell az iskola berendezését és felszerelését. Anyagilag is felelősek a rongálásokért (károkozás esetén kártérítést kell fizetniük).

36.A diákok kötelesek beiratkozni a könyvtárba.

37.A diákok kötelesek osztálybeli és iskolai szolgálatot (hetes és szolgálatos diák) teljesíteni.

38.Az óra előtti várakozási időszakban, az órák közötti szünetekben őrizniük kell a rendet, fegyelmet, be kell tartaniuk az elemi civilizációs és higiéniai szabályokat. A szemetet, hulladékot az e célra szolgáló szemétkosarakba kell dobniuk. Az illemhelyeket kulturáltan kell használniuk.

 1. Érdekegyeztetés, érdekképviselet, a Diáktanácsjoggyakorlásának rendje

39/1A tanulókat közvetlenül érintő igazgatói, nevelőtestületi döntések előkészítő szakaszában az iskolavezetés kikéri a Diáktanács véleményét, javaslatát.

39/2A Diáktanács véleményezési jogát a diákok nagyobb közösségét érintő intézményi döntésekben gyakorolhatja.

            39/3A Diáktanács munkáját a döntések előkészítésében pedagógus segíti.

 1. Eszközök, felszerelések behozatalának szabályozása

40/1A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához és teljesítéséhez nem szükséges tárgyak iskolába történő behozatalát a Házirend tiltja. Az iskolába nem hozható be: cigaretta, kábítószer, kereskedelmi célt szolgáló cikkek és tárgyak, veszélyt hordozó eszközök (robbanó-, szúró-, vágóeszköz), szórakoztató elektronikai berendezések, kártya.Mobiltelefon behozható, de csak a teljes tanítási idő lejárta után használható.

40/2A mobiltelefonok tanórák idején kötelezően kikapcsolt állapotban vannak. Órák ideje alatti és óraközi szünetekben való használata esetén a tanár elveszi a diáktól a telefont, átadja az iskola igazgatójának, aki azt személyesen a szülőknek szolgáltatja vissza, amint azok jelentkeznek érte az igazgatói irodában.

40/3Dohányzás esetén a diák igazgatói megrovásban részesül, ismétlődő esetben fegyelmi eljárás indul.

40/4Az iskolába nem hozható be és nem viselhető tiltott önkényuralmi jelképeket ábrázoló ruhadarab.

40/5Az iskola eszközeit a tanulónak az előírásokat és a pedagógus utasításait követve kellkezelnie.

40/6A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét az iskola igazgatója határozza meg. A károkozásról az osztályfőnök jegyzőkönyvet vesz fel.

40/7Kép és hanganyag rögzítése, reklámanyagok terjesztése csak igazgatói engedéllyel lehetséges!

 1. Lelki élet

41/1Az iskola a szülőktől is támogatva elvárja, hogy a tanuló az iskolai szertarásokon pontosan, megfelelő öltözékben jelenjen meg. Az iskola spirituálisa minden osztály számára lelkinapot szervez, amelyen a részvétel kötelező.

A hiányzásokra vonatkozó szabályok a spirituális által meghirdetett programokra is érvényesek. Az iskola szorgalmazza a szülő – diák – pedagógus hétvégén való részvételt, a szentségekhez való járulást.

V. AZ ISKOLA VEZETÉSE

42.Az iskola felelős vezetője és képviselője az igazgató. A két illetékes minisztérium protokollja alapján az igazgatót az egyházmegye püspöke bízza meg, ennek alapján a megyei tanfelügyelőség nevezi ki.

43.Az osztályfőnököket az iskola igazgatója nevezi ki. 

44.A diákság lelki irányítását a püspök által kinevezett lelkivezető (spirituális) végzi. Hatáskörébe tartozik a tanulók személyes lelki kérdéseinek megbeszélése, a lelki élettel kapcsolatos tevékenységek megszervezése és irányítása. Munkájáról rendszeresen és közvetlenül tájékoztatja az igazgatót és az egyházmegye püspökét.

45.Az igazgató, az osztályfőnökök és a spirituális alkotják az iskola nevelői és fegyelmi tanácsát, amely a tanulókat érintő fegyelmi kérdésekben határoz. A spirituális szavazati jog nélkül, a diák “ügyvédjeként” vesz részt a fegyelmi tanács ülésein.

46.Az iskola tanári karát az iskola igazgatója választja ki a megyéspüspökkel történő előzetes egyeztetés alapján.

47.A tantestület közgyűlése értékeli a félévi és tanév végi tanulmányi helyzetet, meghatározza a tanulók magaviseleti jegyét. 

48.A diákok érdekeinek képviseletére az iskola tanulói Diáktanácsot választanak. A Diáktanács megválasztott elnöke az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. A Diáktanács segíti a tantestületet és a lelkivezetőt a különböző tisztségviselők kiválasztásában (pl. szakkörök vezetői, újságszerkesztők, rádiósok stb.).

49.Az iskola tanulóinak szüleiből képviseleti testületet, szülői bizottságot választanak.Az iskola Szülői Bizottsága segítheti az iskola vezetőségét a pénzügyi, karbantartási, fejlesztési gondok megoldásában. 

50.Az iskola vezetősége a tanulókat megjutalmazhatja iskolai munkájuk, iskolán kívüli tevékenységeik során elért eredményeik alapján (oklevél, tárgyi jutalmak stb.).

 

51.Az iskolai rendszabályzat elleni vétségekért alkalmazható büntetések:

 1. – figyelmeztetés az osztályközösség előtt;
 2. – megrovás az osztályközösség előtt;
 3. – figyelmeztetés vagy megrovás a nevelői tanács előtt;
 4. – sportolási, szakköri tevékenységek megvonása;
 5. – ösztöndíj ideiglenes megvonása;
 6. – írásbeli utolsó figyelmeztetés;
 7. – 3 – 5 napos kizárás az iskolából;
 8. – az iskolából való végleges eltanácsolás.

A sorrend betartása a vétség súlyosságától függ. A súlyosabb büntetési formák mindegyike esetén az iskola vezetősége írásban értesíti a tanuló szüleit. A büntetési formák a kihágás súlyosságától függően a magaviseleti jegy levonását is maguk után vonják.

 52.A fegyelmi határozat ellen a tanuló 7 napon belül fellebbezhet. A kérelmet az iskola igazgatója és nevelői tanácsa megvizsgálja. Az ezt követő döntés végleges.

53. A jelen Belső Rendszabályzat bővíthető az egyes pontokat részletező, illetőleg a működés rendjét kiegészítő melléklettel.