Szatmárnémetiben, ahol a katolikus oktatásnak nagy múltja van, az 1989-es fordulat után elkötelezett, prófétai lelkületű emberek fáradhatatlan és odaadó munkájának köszönhetően újra elkezdődött az ifjúság katolikus szellemben való nevelése.

Reizer Pál megyéspüspök tagadhatatlan érdeme, hogy felismerve a lehetőséget, anyagi és erkölcsi áldozatok árán az 1991-92-es tanévkezdéskor áldását adta az első katolikus osztály indításához a Kölcsey Ferenc Gimnázium épületében. A Líceum akkori igazgatója, Dr. Bura László mindent megtett annak érdekében, hogy a szemináriumi jellegű fiúosztályt olyan tanárok neveljék, akik egykor katolikus intézményekben tanultak, ugyanakkor következetesen élték hitüket a kommunizmus ideje alatt is.

1994-ben külön épületbe költözött az iskola, mely időközben Hám János püspök nevét kapta. Iskolánk névadó püspökének, Hám János (1827 – 1857) püspöknek működése jelentős mértékben meghatározta városunk mai arculatát, ugyanakkor az ő munkássága alatt szilárd alapokra épült a katolikus nevelés vidékünkön. A Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum állami intézmény egyházi felügyelet alatt, ami azt jelenti, hogy a tanárok és munkatársak állami alkalmazottak, az egyház pedig mindent megtesz, hogy az oktatás és nevelés folyamata eredményes legyen, azaz anyagi és erkölcsi támogatást nyújt.

A törvényesen elismert intézményben diákjaink az Oktatásügyi Minisztérium által kiadott (minden Romániában működő középiskolában érvényes) tantervek alapján és tankönyvekből tanulnak, tanulmányaik befejeztével érettségiznek, majd bármilyen felsőfokú oktatási intézményben továbbtanulhatnak. 2004. január 5-én iskolánk a Szatmári Római Katolikus Püspökség épületének szárnyépületébe költözött, oktató-nevelő munkánkat pedig immár négy épületben végezzük:

Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum – str. 1 Decembrie 1918 nr. 2.

Hám János Óvoda – str. Gabriel Georgescu nr. 18

Szent Alajos Konviktus – str. Vasile Conta 1/A.

Hám János Római Katolikus Líceum-Szakoktatás – str. Mihai Eminescu nr.1

Tantestületünk 57 fős (ebből 41 címzetes pedagógus), munkaközösségünk pedig 85 fős.

A Hám János Óvodában 4 magyar és 4 német tannyelvű csoportban összesen 178 óvodás kezdte az idei tanévet, ugyanitt működik az iskolai előkészítő osztály.

A Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum épületében és a hozzá tartozó, a szakoktatást biztosító épületrészben 514 diák kezdte el tanulmányait elemi (I-IV. osztály), általános iskolai (V-VIII. osztály) és középiskolai (IX-XII. osztály, valamint a szakoktatás esetében IX-XI. osztály) szinten a 2017-2018-as tanévben.

Az elméleti jellegű középiskolai oktatás két szakirányban folyik: egy humán-teológiai és egy természettudományok profilú osztályban.

Előnyként említhetjük, hogy diákjaink délelőtt tanulhatnak, és tanulmányaikban folytonosságot élvezhetnek óvodai szinttől érettségiig. Rendelkezünk imateremmel, könyvtárral, informatika szakteremmel, tornateremmel, sportpályával, díszteremmel, étkezdével, parkosított udvarral.

Magyarország Kormányának támogatásával, a Szatmári Római Katolikus Püspökség, a Polgármesteri Hivatal, valamint partnereink, támogatóink segítségével három szaktantermet (fizika, kémia-biológia és idegen nyelv szaktantermeket) alakítottunk ki. Mindhárom helyiség korszerű technikával, a jelenkori oktatás igényeinek megfelelő módon felszerelt szaktanterem. Ez a beruházás hiánypótló jellege miatt nagy jelentőségű, ugyanakkor meggyőződésünk, hogy hozzájárul az oktatói-nevelői munkánk minőségének emeléséhez.

Az utóbbi években diákjaink kiemelkedő eredményeket értek el az országos szintű román és magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyeken, az országos és nemzetközi matematika tantárgyversenyen, a Jedlik Ányos országos fizikaversenyen, valamint az országos hittan tantárgyversenyen. Az állami ösztöndíjak mellett diákjaink Pax tanulmányi és szociális ösztöndíjban részesülhetnek.

Az iskolán kívüli tevékenységek sorában említhetők a lelki napok, melyek helyszíne a Szent Alajos Konviktus, az erdődhegyi Helga Winter Ház és a szokondi Szent Ignác lelkigyakorlatos ház. A diákokból álló Parázs csoport segíti a spirituális atya munkáját. Az osztályok évente szerveznek szülő-diák-tanár találkozót, elősegítve így az eredményesebb együttműködést. Iskolánkban egy magyar nyelvű színjátszó, versmondó és nyelvművelő csoport, valamint egy néptánc csoport működik. Sok jó ötlet és kezdeményezés színtere iskolánk rádiója, a Hám Rádió, valamint az Ösvény nevű iskolaújság. Rendszeres sporttevékenységet kínál az iskola kosárlabda, kézilabda és focicsapata.

Iskolánk a diákok, szülők és tanárok keresztény identitású közössége, amely elhivatott a keresztény értékek átadására. Közös célunk olyan diákok nevelése, akik nemcsak személyes és társadalmi feladataikat képesek megfelelően betölteni, hanem hiteles keresztények is, elkötelezettek mások iránt, és mindennapjaikban Krisztus példáját követik.

Iskolánk jelképe a Szűz Mária és a Krisztus monogram egybefonódása, mely az időn átívelő igyekezetet jelképezi: Márián keresztül Jézushoz (Per Mariam ad Jesum). A jelkép megjelenik a zöld-fehér iskolazászlón, a kitűzőkön, iskolai igazolványokon, nyakkendőn.

 

A 2017-2018-as tanév az iskola történetének új fejezetét is nyitja, hiszen két szakosztály kezdte meg itt működését. Az erre irányuló döntést az a megfigyelés hívta életre, hogy az ezredforduló után egyre nagyobb igény körvonalazódott az elméleti oktatás irányába eltolódó oktatási rendszernek a munkaerőpiaccal való harmonizálására, ezáltal a szakoktatás megerősítésére.

Iskolánk küldetésének tekinti, hogy támogassa a társadalmi mobilitást, ugyanakkor minden diáknak szeretnénk élhető jövőt biztosítani szülőföldjén. Ennek egyik kulcsa a magyar nyelvű szakoktatás, amelynek megerősítésében szeretnénk mi is részt vállalni.

 

A színvonalas szakképzésnek előfeltétele a megfelelő épület és terek biztosítása, ezért szaktantermek és laboratóriumok kialakítására volt szükség, így a két szakosztályunk egy erre alkalmas, felújított épületben kezdi működését. Az évek óta üresen álló épület első emeleti és földszinti részének teljes felújitása valósult meg új belső falak megépítése, négy tanterem, elektro-informatika szaktanterem, mintakonyha, sportterem, mosdók kialakítása, padlók, járólapok biztosítása, a villanyhálózat és fűtésrendszer kicserélése, új lámpatestek felszerelése révén. Folyamatban van az alagsori kazánok üzembe helyezése, a tűzvédelmi és megfigyelő rendszer kialakítása, valamint az elavult és veszélyes korlátok felújítása.