Iskolán kívüli tevékenység

Korunk fiatalságának jövőképét és irányát sok esetben befolyásolják az influenszerek, celebek, sztárok. Statisztikák bizonyítják, hogy a világhálón sokaknak nagy rajongótábora van. A történelem már sok esetben bebizonyította, hogy a sztárok által képviselt életvitel és magatartás nem hosszú életű. Talán nem is téves sok sztár feltűnését és megnyilvánulását párhuzamba állítani a meteorhullás, csillaghullás jelenségével. A csillaghullás egy különleges, fényes, megszokottól eltérő, látványos és magával ragadó jelenség, mely élettartamát tekintve nagyon rövid életű. Azok a sztárok, akiket az egyház a boldogok és szentek sorába emelt, azért fénylenek örökké, mert Krisztus fénye tündöklött belőlük. Ők megértették, megélték és próbálták továbbadni a Szentírás azon részét, amikor Jézus a következőket mondta magáról: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” Jn 8.12

A szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban előadást tartott a Budapestről érkezett Dr. Soós Viktor Attila történész, aki a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja. Előadásának címe „Légy hű mindhalálig” A hitvalló egyház magyar mártírjairól. A magyar katolikus egyház már a kereszténységre való áttérés után is sok szentet tart számon, gondoljunk csak az Árpádház dinasztiára. A jelenkorban  is sokan vannak, akik Krisztus követői voltak, ők a vörös vértanúság által vagy a fehér vértanúság által kerültek az oltár magaslatára. Terutuliánus mondása: „Semen est sanguins christianorum. A keresztények vére magvetés.” a kommunista diktatúra idején ismét előtérbe került. Az előadás folyamán több olyan személy került bemutatásra Dr. Soós Viktor Attila történész által, akik életükkel és vérükkel is tanúságot tettek Krisztus mellett.

Egyházmegyénkből származó több fontos személy is szóba került. Boldog Scheffler János vértanú püspök cselekedetei igazolták erős hitét és identitását. Az akkori helyzetet a következőképpen látta és foglamzata meg a püspök úr: „Könnyen lehetséges, hogy lesznek közöttünk, akik elpusztulnak, de pusztulásunk, bukásunk, az új világot megtermékenyítő áldozattá válik.” Szavait a történelem igazolta. A nehéz helyzet ellenére Boldog Scheffler János vértanú püspök folyamatosan törekedett, hogy minden erejével szolgálja a rábízottakat. Ragaszkodását és kötődését az övéihez mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 1945 novemberében XII. Pius pápa a vértanúhalált halt Apor Vilmos útódjaként kinevezte a Győri Egyházmegye püspökévé. Erre a felkérésre a püspök egy kérelemmel fordult a pápához, hogy a nehéz helyzetben lévő egyházmegyéje élén maradhasson. A pápa elfogadta a püspök indoklását és engedélyezte, hogy maradjon az egyházmegye élén. Apor Vilmos püspök vértanúsága által igazolta azon mondatát, melyet buzdításként hagyott követőire: „Ha az ember válaszút elé kerül, válassza mindig a nehezebbet, mert biztosan az a helyes út.”

Az előadásban szó esett Vezér Ferenc pálos rendű mártír szerzetesről is, akit kivégeztek. Vezér Ferenc gyökerei egyházmegyénkbe vezetnek, hiszen a Szatmár megye területén lévő Szaniszlóról származik.  A kommunista uralomtól nem félt, nem vitte bőrét vásárra és hitét sem adta el, alkut nem ismert. Erős identitását, valamint a közösségért vállalt szolgálatát és védelmét egy általa vallott gondolatsor által szeretném szemléltetni: „Népemet nem engedhetem büntetlenül kirabolni unintelligens, műveletlen csirekfogóktól. Nehéz helyzet, rendkívüli gondolkozást is követel. Mert a nép a papjára úgy néz, mint valamikor Mózesre a zsidó nép. Ha én is elhagyom, mi lesz vele? Ki segíti? Ki pártfogolja? Nem. Nem hagyhatom el őket, pedig tudom, sok kellemetlenség érhet, sőt életembe kerülhet. De meghátrálni hazaárulás, gyávaság volna. Az utókor talán nem érti meg, de a pálos szerzetes magyar szerzetes. A magyar pedig haláláig dacol és harcol.” Nehéz szavak, de igazak, melyekért az Úristen a vértanúság koronájával ékesítette fel.

Boldog emlékű Scheffler János vértanú püspökkel kapcsolatban volt az ugyancsak vértanúságot elszenvedő Boldog Bogdánffy Szilárd. 1947 tavaszától a későbbiekben titokban püspökké szentelt Szilárd püspök, tanácsos és titkári feladatokat töltött be Szatmárnémetiben Scheffler János püspök mellett. Sajnos 1948-ban bekövetkezett a papneveldék államosítása. Ez ellen viszont cselekedtek, Szinfaluban és Felsőbányán szemináriumot szerveztek. A nehéz időszak ellenére folyamatosan küzdött, melyről hadd álljon itt egy tanúságtévő gondolata: „Istenem, beleteszem a Te szent kezedbe az én miértekkel küzdő rövid életemet! Te jó vagy! Te tudod, mit miért teszel meg! Uram legyen meg a Te szent akaratod!” Elmondtható, hogy Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök es Boldog Scheffler János vératnú püpsök együttműködése a fentiek szempontjából gyümölcsöző volt.

Az előadás alatt szóba kerültek más vértanúk, akik a Kárpát-medence különböző pontjain szolgálták a rájuk bízott nyájat. Ide sorolhatóak: Rómzsa Tódor görögkatolikus vértanú püspök, Szekuli Pál mártír piarista szerzetes, Kiss Szaléz mártír, Szoboszlay Aladár mártír temesvári egyházmegyés pap és még sokan mások, nem csak katolikus felekezetűek, akik életükkel és vérükkel tettek tanúságot Krisztus mellett.

A kommunista totalitárius rendszer minden erejével arra törekedett, hogy meg tudja semmisíteni az egyház azon személyeit, akikben ellenfelet látott. Minden lehető eszközt felhasználtak annak érdekében, hogy a közösségekben aktív szerepet betöltő személyeket meggyilkolják. Sajnos, ha nem is a mi vidékünkön, de napjainkban is számtalan keresztényüldözésnek lehetünk tanúi. Azonban a mártírok vére most is vetőmag. Ők azok az influenszerek és sztárok, akiknek a csillogása megmarad a világ végig, hisz az ő csillogásukat és fényüket a bennük lakó Krisztus biztosítja, aki minden ember számára a világ világossa abban az esteben, ha befogadja Őt a saját életébe.

Józsa Nándor Lóránd